Jana Palacha 1671, Pardubice, Czech Republic
+420 733535501
nekvindova@email.cz

15 OTÁZEK K NALEZENÍ POSLÁNÍ

Pomohu vám najít cestu k životu, jaký chcete. Tel.: +420 733 535 501

15 OTÁZEK K NALEZENÍ POSLÁNÍ

Užij si okamžik a úsměv, když píšete. 15 otázky: 1. Co vás nutí se usmívat? (Aktivity, lidí, událostí a koníčků, projektů atd.) 2. Jaké jsou vaše oblíbené věci na práci v minulosti? A co teď? 3. Jaké činnosti se člověk ztratí pojem o čase? 4. Co o sobě připadáte úžasně? 5. Kdo vás inspiruje víc? (Každý víš nebo nevíš. Rodina, přátelé, autory, umělci, vůdci atd.) Jaké vlastnosti vás inspiroval, v každé osobě? 6. Co jsi od přírody dobrá? (dovednosti, schopnosti, dary atd.) 7. Co si lidé typicky vás požádat o pomoc? 8. Kdybys měl něco naučit, co bys učit? 9. Co byste litovat, plně, s nímž se obchoduje nebo ve vašem životě? 10. Nyní jste 90 let, seděl na houpacím křesle mimo tvé verandě; můžete cítit jarní vánek jemně tře o svou tvář. Jste blažená a šťastná, a mají radost z nádherného života jste byl obdařen. Podíváte zpětně na svůj život a na všechno, čeho jsi dosáhl a získané, všechny vztahy jste nalezl; na čem ti záleží nejvíc? Uveďte je. 11. Jaké jsou vaše nejhlubší hodnoty? Vybrat 3, 6 (Viz seznam slov, abych ti pomohl | seznam v pdf) a prioritu má slova v pořadí důležitosti. 12. Jaké byly nějaké problémy, těžkosti a útrapy jsi překonal nebo jsou v procesu překonávání? Jak jsi to udělal? 13. Co způsobuje to pevně věříte v? Spojení? 14. Kdybyste mohli poslat zprávu do velké skupiny lidí. Kdo by se ty lidi? Jaký by byl tvůj vzkaz. 15. Vzhledem k tvé nadání, vášně a hodnoty. Jak jsi mohla použít tyto zdroje sloužit, pomáhat, přispívat? (pro lidi, bytosti, příčiny, organizace, prostředí, planeta atd.) Vaše Osobní mise prohlášení „Psaní nebo přezkumu programové prohlášení změny, protože tě nutí myslet skrze své priority hluboce a pečlivě, a uvést v soulad své chování za svým přesvědčením“ ~Stephen hejno, „7 návyků vysoce efektivních lidí ” Osobní chybět
Osobní mise se skládá ze 3 částí: Co chci dělat? Komu chci pomoci? Jaký je výsledek? Jakou cenu budu tvořit? Opatření k vytváření v osobním prohlášení mise: 1. Na cvičení s 15 otázek nad tak rychle, jak jen můžeš. 2. Seznam akcí slova připojení s. . Příklad: vzdělávat, dokázat, zlepšit postavení, povzbudit, zlepšit, pomoct, dej, průvodce, inspirovat, integrovat, mistře, motivovat, výživu, organizovat, produkovat, podporovat, cestování, šířit, sdílet, uspokojit, rozumíš, učit, psát atd. 3. Na základě vaší odpovědi na 15 otázek. Seznam vše a všechny, které jste dokážete pomoct. . Příklad: Lidé, stvoření, organizace, příčiny, skupiny, životní prostředí atd. 4. Popiš svůj cíl. Jak se určí výše „kdo’ ze svého výše odpověď těžit z toho, co jste „dělat “? 5. Kombinovat kroky 2 – 4 do věty,
The following are a list of questions that can assist you in discovering your purpose. They are meant as a guide to help you get into a frame of mind that will be conducive to defining your personal mission.

Simple Instructions:

  • Take out a few sheets of loose paper and a pen.
  • Find a place where you will not be interrupted. Turn off your cell phone.
  • Write the answers to each question down. Write the first thing that pops into your head. Write without editing. Use point form. It’s important to write out your answers rather than just thinking about them.
  • Write quickly. Give yourself less than 60 seconds a question. Preferably less than 30 seconds.
  • Be honest. Nobody will read it. It’s important to write without editing.
  • Enjoy the moment and smile as you write.

Enjoy the moment and smile as you write.
15 Questions:
1. What makes you smile? (Activities, people, events, hobbies, projects, etc.)
2. What are your favorite things to do in the past? What about now?
3. What activities make you lose track of time?
4. What makes you feel great about yourself?
5. Who inspires you most? (Anyone you know or do not know. Family, friends, authors, artists, leaders, etc.) Which qualities inspire you, in each person?
6. What are you naturally good at? (Skills, abilities, gifts etc.)
7. What do people typically ask you for help in?
8. If you had to teach something, what would you teach?
9. What would you regret not fully doing, being or having in your life?
10. You are now 90 years old, sitting on a rocking chair outside your porch; you can feel the spring breeze gently brushing against your face. You are blissful and happy, and are pleased with the wonderful life you’ve been blessed with. Looking back at your life and all that you’ve achieved and acquired, all the relationships you’ve developed; what matters to you most? List them out.
11. What are your deepest values?
Select 3 to 6 (See list of words to help you | list in pdf) and prioritize the words in order of importance to you.
12. What were some challenges, difficulties and hardships you’ve overcome or are in the process of overcoming? How did you do it?
13. What causes do you strongly believe in? Connect with?
14. If you could get a message across to a large group of people. Who would those people be? What would your message be?
15. Given your talents, passions and values. How could you use these resources to serve, to help, to contribute? ( to people, beings, causes, organization, environment, planet, etc.)
Your Personal Mission Statement

“Writing or reviewing a mission statement changes you because it forces you to think through your priorities deeply, carefully, and to align your behaviour with your beliefs”
~Stephen Covey, ‘7 Habits of Highly Effective People’
A personal mission consists of 3 parts:

What do I want to do?
Who do I want to help?
What is the result? What value will I create?
Steps to Creating Your Personal Mission Statement:
1. Do the exercise with the 15 questions above as quickly as you can.
2. List out actions words you connect with.
a. Example: educate, accomplish, empower, encourage, improve, help, give, guide, inspire, integrate, master, motivate, nurture, organize, produce, promote, travel, spread, share, satisfy, understand, teach, write, etc.
3. Based on your answers to the 15 questions. List everything and everyone that you believe you can help.
a. Example: People, creatures, organizations, causes, groups, environment, etc.
4. Identify your end goal. How will the ‘who’ from your above answer benefit from what you ‘do’?
5. Combine steps 2-4 into a sentence,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Sdílet nebo nesdílet? Kniha málo pomůže, když v knihovně leží ;)